Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról

Dékáni köszöntő

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája

(Szent-Györgyi Albert)

Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga

A Kar vezetése nevében tisztelettel köszöntöm az Olvasót!


 

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának oktatói a fentiek szellemében folytatják a fogorvostan hallgatók oktatását, s teszik ezt immár több évtizedes hagyományra visszatekintve. Intézetünk a magyarországi fogorvosképző műhelyek egyik legrégebbike, mely 2007-ben önálló karrá alakulva mára az Egyetem legdinamikusabban fejlődő egységévé vált.


Karunkon az alaptevékenységek hármas egységében látjuk el feladatainkat: betegellátás, oktatás, kutatás. Hagyományosan az első két tevékenység nagyobb hangsúlyt kapott az előző évtizedekben, hiszen intézetünk speciális fogászati szakellátást nyújtó regionális betegellátó központként is működik. Ám a Kar önállósodásával, a hallgatói létszám folyamatos emelkedésével és a minősített oktatói utánpótlás megteremtésének egyre nagyobb igényével szükségessé vált a kutatási tevékenység megerősítése és hatékonyabb támogatása.


Tekintettel arra, hogy 2005 óta a fogorvosi végzettséggel együtt jár az önálló fogorvosdoktori működési jog, az egyetemi oktatásnak még nagyobb a felelőssége a gyakorlati tudás, készségek és képességek kialakításában, hogy minden végzett hallgatónk jártas legyen a diagnosztikai és terápiás eljárásokban. Ugyancsak elvárás az új Európai Uniós irányelvek követése, valamint a korszerű, magas szintű oktatás kívánalmainak, az európai minőségi standardokra épülő hazai akkreditációs követelményeknek való megfelelés. A képzés korszerűsítése érdekében folyamatosan fejlesztjük a tananyagot; a magyarországi fogorvos képzőhelyek között elsőként vezettük be 2013-ban a fogorvosképzés specifikumait figyelembe vevő, átfogó, EU konform kurrikulumunkat.


Karunk oktató munkájának széles körű nemzetközi elismertségét alátámasztja az az örvendetes tény, hogy Magyarországon elsőként nyertük el az Európai Fogorvosképzés Egyesület (Association for Dental Education in Europe) konferenciájának szervezési jogát, melynek keretében 2015 augusztusában vendégül látjuk az európai felsőfokú fogorvosképzés legelismertebb szakembereit.


A világot sújtó gazdasági válság ellenére a fogorvosképzés még mindig vonzó szakma. A képzésünk iránt évről évre jelentős hazai és nemzetközi érdeklődés mutatkozik, melynek köszönhetően magyar hallgatóink a legmagasabb felvételi pontszámokkal nyernek felvételt hozzánk, és egyre több külföldi hallgató választja Karunkat felsőfokú tanulmányai folytatására.


A képzés tudományos hátterét adó kari kutatói teljesítmény különösen az elmúlt 10 évben jelentősen javult, köszönhetően részben a nemzetközi interdiszciplináris kooperációknak, valamint az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszék megalakulásának. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a Kar kellő nyitottságot mutat olyan természet­tudományos képesítéssel rendelkező munkatársak alkalmazására, akik elkötele­zettek a fogorvostudomány területén kutatni és oktatni. Az alkalmazott szakértők azonosulni tudnak a fogorvostudományi kérdésfeltevésekkel és az általuk vezetett kutatócsoportok hatékonyan dolgoznak, amellyel jelentősen hozzájárulnak a Kar utánpótlásának kineveléséhez.


Tehetséggondozó programunk révén fokozódó mértékű és egyre eredményesebb hallgatóink tudományos diákköri tevékenysége, valamint ígéretesen alakul a végzettek és fiatal kollégák Ph.D. képzésbe, a kari tudományos alkotómunkába való bekapcsolódása. Jelenleg Karunkon öt Ph.D. ösztöndíjas dolgozik, míg tíz fiatal szakorvos egyéni képzési formában készül a tudományos fokozat megszerzésére.


Különösen törekszünk az egészségügyi társkarok közötti együttműködések további erősítésére, amelynek egyik sikeres és szép példája az elmúlt évben az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karral közösen beindított dentálhigiénikus képzés. Ez Magyarországon hiányszakma, és máris az érdeklődés folyamatos növekedését tapasztalhatjuk.


Az elmúlt években elért eredményeket összegezve, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kara fiatal kora ellenére nemzetközi mércével mérve is jelentős tudományos kutatóműhellyé és magas színvonalú oktatási központtá nőtte ki magát, oktató-kutató tevékenysége révén méltó egysége az elit-és kutatóegyetem címer elnyerő, nagy múltú Szegedi Tudományegyetemnek. A fejlődés útját fel nem adva, rendületlenül törekszünk közép-és hosszú távú terveink megvalósítására, nemzetközi versenyképességünk további növelésére, biztosítva ezáltal a magas színvonalú oktatás megvalósulását.


Köszönöm, hogy ellátogatott honlapunkra!Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga

a Fogorvostudomány Kar dékánja