Szegedi Tudományegyetem, Fogorvostudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzés

Képzés - Fogorvos


A képzésről


A képzés időtartama 5 év, nappali, egységes, osztatlan mesterképzési formában zajlik. Ebből, a kreditrendszer alapján az első két év az elméleti modul. Ennek során a hallgatók megismerkedhetnek az alapozó tárgyakkal, úgy, mint az anatómia, biokémia, orvosi biológia fizika, élettan stb. Emellett - eltérve az általános orvosi tanrendtől - hallgatóink fogászati anyagtan, ill. eszköztan gyakorlatokon, illetve a fogászati alapozó kurzusokon vesznek részt (odontológia). A harmadik év két szemesztere ad teret a preklinikai modulnak. A kórélettan és patológia tárgyak mellett itt már a konzerváló fogászati, protetikai és szájsebészeti propedeutika tárgyak is a fogászati képzés alapját szolgálják. A gyakorlatok egy része készségfejlesztő és természetesen manuális oktatásból áll, így pld. a tanlaborban úgynevezett fantomfejeken lehet begyakorolni a későbbiekben szükséges fogásokat, testhelyzetet, a műszerek használatát és az anyagokkal való bánásmódot. Elengedhetetlenül szükséges ugyanis, hogy amikor az első beteg belép a rendelő ajtaján, a hallgató már mind elméletben, mind gyakorlatban, tisztában legyen a szükséges teendőkkel, lehetséges lépésekkel.

 


Szakmai gyakorlatok


Bár már az első évet is nyári szakmai gyakorlat követi, mely az általános ápolástan jegyében telik el, hallgatóink a másod év végén odontotechnológia gyakorlaton vesznek részt a tanlaborban. A harmad évet követő nyári gyakorlat folyamán találkoznak azokkal a betegekkel, akiket már saját maguknak kell kezelniük. Legelőször a szájsebészet témakörrel foglalkoznak, majd a következő év nyarán már tömések, pótlások készítése is része a tematikának. A negyedik-ötödik évben, a klinikai modul során a hallgatók, a nyári gyakorlatok alkalmával elkezdett betegkezelést gyakorolhatják és fejleszthetik a szakma által megkívánt színvonalra. A klinikai gyakorlatok alatt a hallgatók egyre inkább önálló munkát végeznek, de folyamatos szakmai felügyelet alatt fejleszthetik készségeiket, gyarapíthatják tudásukat és tapasztalatukat.A diploma


Büszkék vagyunk arra, hogy a szegedi fogorvosi iskola évtizedek óta kiemelkedő szaktudású végzős hallgatóiról ismert, mind Magyarországon, mind Európa szerte. Az itt szerzett diplomával és tudással hallgatóink akár a diplomaosztót követő napon munkába állhatnak az Európai Unió bármely országában, de szerencsére hazánkban is megtalálják anyagi és egzisztenciális boldogulásukat. A diploma megszerzése után természetesen lehetőség van a további szakosodásra is, Parodontológiai, Orthodonciai, Konzerváló fogászat és Fogpótlástan, Gyermekfogászati és Szájsebészeti szakirányba. A fogorvosi diploma manapság is mind az állami szektorban, mind a magánszektorban dolgozók részére egy magas színvonalú, jó megélhetést biztosító végzettség.

 


Fogorvos Mesterképzési Szak

egységes, osztatlan képzés


Képzési kimeneti követelmények:

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:


A képzés célja olyan fogorvosok képzése, akik az elsajátított ismeretanyag és szakmai készségek birtokában megfelelő orvosi szemlélettel és magatartással rendelkeznek; önálló fogorvosi tevékenységet folytatnak az egészségügyi ellátásban, melynek során figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, és ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek. Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítésével választott szakterületükön önálló fogorvosi munkát végeznek; megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori képzésbe.


a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:


 • az egyén és a társadalom egészségvédelmének alapjait,
 • a gyakrabban előforduló munkaegészségügyi ártalmak okait, tüneteit, megelőzésüket, s ezek gyógyítását
 • a fogorvostudomány területéhez tartozó megbetegedésekkel kapcsolatban a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció feladatait, az egészség fogalmát és annak kritériumait,
 • a fontosabb és korszerű fogászati diagnosztikai eljárások és módszerek lényegét, azok várható információit, ezen vizsgálatok indikációit és kontraindikációit, kockázati tényezőit és az eredmények diagnosztikus értékét,
 • a fog- és szájbetegségek, a gyakoribb általános betegségek szájban megnyilvánuló tüneteit,
 • a gyakori(bb) fog- és szájbetegségek, valamint szájtünetekkel is járó általános betegségek etiopatogenezisét, korai diagnosztikáját, ezek gyógyításának lehetőségeit és módszereit,
 • a fogászati és szájsebészeti szűrővizsgálatok rendszerét, különös tekintettel az onkológiai célzatú megelőzésre,
 • a fontos és korszerű fogorvosi terápiás eljárások lényegét, ezen eljárások elméleti és gyakorlati alapjait, valamint e terápiás beavatkozások várható eredményeit, mellékhatásait,
 • a fogászatban alkalmazott anyagokat, ezek főbb jellemzőit, alkalmazásuk indikációit és kontraindikációit,
 • az orális rehabilitáció lehetőségeit és módszereit,
 • a kiemelt népegészségügyi ártalmak etiopatogenezisét, megoldását,
 • a fogászati infekciókontroll elvét, gyakorlati alkalmazásának szükségességét és lehetőségeit,
 • a szájsebészeti műtétek, illetve az arc- és állcsont sebészeti műtétek indikációit, valamint kockázatait,
 • a fogászati ellátásban előforduló betegségek pszichológiai és szociológiai vonatkozásait,
 • az egészségügyi biztosítás rendszerét és az egészségügyi szolgálat szervezeti felépítését, ezen belül a fogorvosi/fogászati ellátás rendszerét és finanszírozási rendelkezéseit, és a fogorvosi gyakorlathoz szükséges etikai és jogi ismereteket,
 • az egészségügy gazdasági vonatkozásait.


b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:


 • szakszerű anamnézis felvételére a vizsgált személytől és annak környezetétől,
 • annak megállapítására, hogy fogászati szempontból a vizsgált személy állapota megfelelő-e az egészség kritériumainak, feltárható-e az egészségére ártalmas magatartás és életmód, ha fellelhető kóros eltérés, melyek ezek fő jellemzői,
 • szakszerű kórleírás és dokumentáció vezetésére,
 • döntéshozatalra a fogorvosi beavatkozásról, továbbá az általános orvoshoz, szakorvoshoz történő utalásról vagy egyéb intézkedésről,
 • a sztomatológiai prevenció módszereinek alkalmazására az alapellátásban és a lakosság egészségnevelésében,
 • megfelelő együttműködés kialakítására teamekkel,
 • a fogtechnikai munkák ellenőrzésére és a kész fogművek elbírálására,
 • a fogorvos munkájához szükséges klinikai és műszeres vizsgáló módszerek alkalmazására, értékelésére, a vizsgálatok eredményeiből történő helyes következtetések levonására,
 • az azonnali fogorvosi beavatkozást igénylő betegségek felismerésére,
 • életmentő beavatkozások elvégzésére az orvosi elsősegélynyújtásban,
 • a fogászati ellátásban használatos berendezések és műszerek kezelésére, ismerik ezek baleset- és munkavédelmi szabályait.


c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:


 • empátiás készség, segíteni akarás,
 • megfelelő szintű kommunikációs képesség (beteggel, teammel, társadalommal),
 • megfelelő manuális készségek,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • együttműködési készség, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátásának képessége,
 • kreativitás,
 • jó problémamegoldó készség.Tanterv:


Fogorvos (kredit) (9002K_N) (600 KB)


Fogorvos (kredit2007-ig felvettekre) (9002KR_N) (574 KB)